هشتمین دوره‏ ی پیوسته ‏ی یک ساله‏ ی تخصصی «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات»هشتمین دوره‏ ی پیوسته‏ ی یک ساله‏ ی تخصصی «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات»
مدرسه‏ ی ویژه در خرداد ماه 1395 آغاز می شود.
نشست آزاد معرفی دوره : یکشنبه 9 خرداد - ساعت 6 عصر
مهلت پیش ثبت نام و مصاحبه حضوری : پایان وقت اداری چهارشنبه 19 خرداد