وقتی آمد، آمد وقتی بود، بود وقتی رفت، بود



عکاس : مریم زندی