نهمین دوره ی یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغاتمهلت پیش ثبت نام و مصاحبه حضوری: اردیبهشت 1396
آغاز دوره: خرداد 1396
اطلاعات بیشتر: 5-88733674