"دوره ی شش ماهه ی عکاسی در کمپین های تبلیغاتی"
برای دومین سال متوالی دو گروه آموزشی تخصصی در کنار هم قرار گرفتند تا یک دوره مشترک را اجرا نمایند. مدرسه ی ویژه به عنوان نهاد متخصص در حوزه طراحی گرافیک و ارتباطات، از یک سو و مدرسه هنرهای معاصر بعنوان مرکز آکادمیک و متخصص در حوزه عکاسی از سوی دیگر دوره شش ماهه ی "عکاسی در کمپین های تبلیغاتی" را بصورت "مشترک" برگزار می کنند.دوره بر اساس نیاز بازار و استانداردهای حرفه ای و بین المللی طراحی شده است و به سه بخشِ اصلی "دانش"، "تکنیک" و "پروژه" تقسیم گردیده است. "درک مبانی کمپین، تحلیل و رمزگشایی کمپین های موفق"، "پیاده سازی با تکنیک های عکاسی محصول و فتومونتاژ" و نهایتا پروژه پایانی ، محورهای اصلی این دوره می باشند.
مسیر دوره به گونه ای طراحی شده است که هنرجویان قدم به قدم در اجرای پروژه نهایی ساخت تصاویر تبلیغاتی توانمندتر شوند.
دوره عکاسی در کمپین های تبلیغاتی سال گذشته به نام "عکاسی و گرافیک در تبلیغات" برگزار گردید که در جلسه شورای سیاست گذاری برای تناسب بهتر نام با محتوی دوره، به عکاسی در کمپین های تبلیغاتی تغییر نام داد.

دوره بر اساس تفکر سیستمی در صنعت تبلیغات طراحی شده و بنا دارد ضمن توانمند ساختن فنی هنرجویان در ساخت تصاویر تبلیغاتی با ابزار های عکاسی تبلیغاتی و فتومونتاژ، آنان را با فرآیند تولید تصویر در کمپین های تبلیغاتی آشنا کند.

شروع دوره دو شنبه 30 مرداد خواهد بود و متقاضیان با وقت قبلی از نهم تا 25 مرداد مصاحبه خواهند شد.

www.academyca.com