مَتریال و ساختار بسته بندی در دوره شش ماهه ی طراحی بسته بندی
کلاس مَتریال و ساختار بسته بندی یکی از عناوین درسی در این دوره ی ۶ ماهه است که با حضور استاد "بابک شیرزادی" در حال برگزاری است.
تعداد جلسات این درس 3 جلسه‏ ی 2 ساعته است .