مبانی تایپوگرافی فارسی

این کلاس از تاریخ 3 مرداد ماه آغاز شده و هنرجویان این درس را زیر نظر استاد "محمدرضا عبدالعلی" به نیمه رسانده اند.
این درس در 10 جلسه 3 ساعته برگزار میشود و در آن به مباحثی مانند خط، خوشنویسی، تایپوگرافی، نوشتار فارسی، ریخت شناسی حروف و ابعاد مختلف تایپ فارسی بصورت پروژه های عملی و مباحث تئوری پرداخته میشود.