بیست و یکمین کارگاه

چهارمین جلسه ی کارگاه «برنامه ریزی، خلق و اجرای کمپین تبلیغاتی» عصر روز چهارشنبه اول شهریور ماه 96 در مدرسه ی ویژه برگزار شد.
دانشجویان از جلسه ی دوم در 4 گروه 5 نفره، با انتخاب موضوعات واقعی آغاز به کار کرده و پس از پژوهش و تحقیق اولیه، دستور کار مشتری را برای خلق یک کمپین تدوین نموده و دستور کار خلاقه را از آن استخراج کردند.
دانشجویان پس از پشت سر گذارندن جلسه ی چهارم این کارگاه، وارد عرصه ی خلق کانسپت، ایده پردازی، طراحی و برنامه ریزی کامل کمپین خواهند شد.
تدریس و راهنمائی این کارگاه به عهده ی امراله فرهادی و شهرام سیف هاشمی است.