آماده سازی، چاپ و تولید بسته بندی

آماده سازی، چاپ و تولید بسته بندی یکی از دروس ارائه شده در دوره ی شش ماهه ی طراحی بسته بندی با حضور استادان"مانی نورایی و مسعود نجات" که در روز پنجشنبه 2 شهریور ماه برگزار شد. تعداد جلسات در ترم دوم 5 جلسه 2 ساعته است که دانشجویان با مدیریت رنگ، انواع چاپ ها،خروجی ها و... آشنا میشوند.