استاد ارجمند، جناب آقای بیژن جناباستاد ارجمند، جناب آقای بیژن جناب

در گذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت می گوئیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

مدرسان و هنرجویان مدرسه ی ویژه